Povlastice na osnovu članstva

POVLASTICE NA OSNOVI ČLANSTVA

Telefonska pretplata
Pogodnosti pri korištenju telefona uz 50% popusta u cijeni pretplate i s 20 besplatnih minuta, odnosi se na invalida s tjelesnim oštećenjem organa za kretanje od 80% i više, te na gluhe osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više. Ove se povlastice ostvaruju putem Udruge uz predočenje preslike rješenja o tjelesnom oštećenju.

Radio i televizijska pretplata
Temeljem odluke Uprave Hrvatske radiotelevizije od 31.05.2012. utvrđene su kategorije pretplatnika koji ostvaruju pravo na olakšice pri plaćanju RTV pristojbe u iznosu 50%, a to su:

– osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja — članovi udruge
– osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80% — članovi udruge
– invalidi s dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija, multipla skleroza, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80% — članovi udruge
– gluhe osobe (100% oštećenje sluha)

Od plaćanja RTV pristojbe oslobađaju se u cijelosti:
– 100% slijepe osobe u smislu Zakona o listi tjelesnih oštećenja — članovi Saveza slijepih;
– invalidi I. i II. grupe (100% invaliditeta) koji primaju invalidske prinadležnosti kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi i invalidi policije (ne i civilni)
– bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega — članovi Saveza dijaliziranih, transplatiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika.

Popunjavanjem obrasca “Liječnička svjedodžba” za povlaštenu tarifu ili za oslobađajuću tarifu te ovjerom ovlaštene osobe u Udruzi invalida rada Rijeka.

Posjet kazališnim predstavama
Članovi Udruge invalida rada Rijeke mogu posjećivati besplatno kazališne predstave u Kazalištu Ivana pl. Zajca. Ova se povlastica može ostvariti uz predočenje iskaznice Udruge invalida rada Rijeka.

Besplatno korištenje bazena
Članovi UIR-a uz predočenje članske iskaznice mogu besplatno koristiti bazen na Kantridi.

Članske pogodnosti u Gradskoj knjižnici
Članovi UIR-a uz predočenje članske iskaznice mogu uz 50% popusta ostvariti godišnju pretplatu za Gradsku knjižnicu.

Savjetovalište i besplatna pravna pomoć
Članovi Udruge mogu koristiti besplatno savjetovalište, odnosno pravnu pomoć tj. dobivanje informacija, uputa, sastavljanje molbi, žalbi i drugih podnesaka i predstavki i to iz područja: mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, te opća pravna pitanja. Ovu službu vodi tajnik Udruge svakog radnog dana u prostorijama Udruge u Kružnoj 3, broj telefona 371-174.

Povlastice u gradskom i lokalnom prometu
Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo je odluku kojom osigurava pravo na besplatni javni prijevoz. Korisnici besplatnog javnog prijevoza su osobe s invaliditetom (koji nisu u radnom odnosu), a imaju tjelesno oštećenje od 70% i više.
Ovu povlasticu osoba s invaliditetom ostvaruje putem Udruge u koju je učlanjen uz predočenje dokumentacije i to: preslika rješenja o tjelesnom oštećenju, preslika osobne iskaznice, a odnosi se na osobe s invaliditetom koje imaju stalno boravište na području Grada Rijeke. Osobe s invaliditetom koje imaju stalno boravište izvan Grada Rijeke, koriste povlastice ako su one propisane na njihovom području.

Posebno označavanje vozila – “Znak pristupačnosti”
Parkiranje na posebno označenim parkirališnim mjestima uz određene uvjete omogućuje se osobama s invaliditetom. U tu svrhu »Znak pristupačnosti« odnosno naljepnicu izdaje nadležni Županijski Ured za gospodarstvo. Potrebito je priložiti valjane isprave o invalidnosti i tjelesnom oštećenju 60 % i više (donjih ekstemiteta) i drugu odgovarajuću dokumentaciju.

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarine
Pravo na neplaćanje godišnje naknade i pravo na oslobađanje cestarine imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih esktremiteta 80% ili više (u daljnjem tekstu: osobe s invaliditetom).
Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se temeljem rješenja koji donosi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a na zahtjev osobe s invaliditetom.
Prava iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, u jednoj kalendarskoj godini.
Osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga članka samo ako je osobni automobil propisano označen naljepnicom iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika, odnosno uz predočenje potvrde/smart kartice iz članka 1. stavak 3. ovoga Pravilnika.
Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine vrijedi samo kada osobnim automobilom upravlja osoba s invaliditetom ili se osoba s invaliditetom nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu.

Putovanje željeznicom i brodom
Ove su povlastice regulirane Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN broj 97/00 i 101/00), te Pravilnikom o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice u unutarnjem putničkom prometu (NN broj 14/01).
Pravo na povlastice imaju:
• slijepe osobe koje imaju 10% sposobnosti vida;
• gluhe i gluhoslijepe osobe;
• osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom);
• tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%;
• kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi;
• osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe;
• invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života;
• roditelji koji imaju pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju;
• vojni i civilni invalidi rata.

Radi se o povlastici od 75% cijene vozne karte i to za četiri putovanja godišnje željeznicom i brodom, a koristi se na temelju objave koju izdaje Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb nadležne županije po mjestu boravišta (u Gradu Zagrebu taj je ured u Vodnikovoj 14.)
Citiranim Pravilnikom detaljno je reguliran postupak oko ostvarivanja prava, te popis isprava koje tražitelj treba pribaviti.

Članske pogodnosti u HAK-u
Hrvatski autoklub odobrio je članovima udruga osoba s invaliditetom povlasticu kod učlanjenja u HAK na način da plaćaju umanjenu članarinu i sniženu cijenu knjižice (Autoturing pomoć u RH). Te pogodnosti ostvaruju osobe s tjelesnim oštećenjem od 60% i više koje same upravljaju vozilom, vlasnici vozila koji zbog tjelesnog oštećenja ne mogu upravljati vozilom, te roditelji ili skrbnik osobe s invaliditetom koji vlastito vozilo koristi za zadovoljavanje potreba te osobe.

Ostala prava
Popust pri obračunavanju poreza na dohodak
Člankom 29. Zakona o porezu na dohodak (NN 127/00.) utvrđeno je pravo na povećani osobni odbitak za osobe s invaliditetom kao olakšica u porezu na dohodak u visni dodatnog odbitka za faktor 0,3. Radi ostvarivanja tog prava uz poreznu prijavu valja priložiti dokaz o invaliditetu, odnosnom tjelesnom oštećenju.

Boravišna pristojba
Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (NN broj 35/95,42/95,59/99,60/00), slijepe i gluhe osobe, kao i osobe s invaliditetom ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta (nije određen postotak invaliditeta).
Ovu se povlasticu može koristiti uz predočenje članske iskaznice Udruge invalida, odnosno rješenja o tjelesnom oštećenju ili druge isprave.

5. Putovanje autobusima Autotransa
Sklapanjem ugovora s prijevozničkom organizacijom Autotrans, članovi Udruge mogu ostvariti komercijalne povlastice za putovanje autobusima Autotransa, uz predočenje iskaznice, koju ovjerava UIR svojim članovima.

3. Godišnji porez na osobni automobil
Ne plaćaju invalidne osobne koji su za isti auto bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na promet odnosno poreza na dodatnu vrijednosti (čl. 18. st. 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, NN broj 117/93.).

3. Javnobilježničke, upravne i sudske pristoje
Temeljem Zakona o javnobilježničkim pristojbama (NN broj 72/94,74/95,19/96 i 87/96) pored ostalih oslobođeni su od plaćanja pristojbi: organizacije koje se bave zaštitom invalida (udruge invalida) u obavljanju svojih djelatnosti, invalidi Domovinskog rata i socijalno ugrožene osobe – temeljem socijalne iskaznice, potvrde o imovnom stanju i dr. kao i umirovljenici koji primaju zaštitni dodak uz mirovinu, kao i u slučaju kada sud oslobodi od plaćanja javnobilježničke pristojbe stranku koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti pristojbe bez štetnih posljedica za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji.
Temeljem Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96) za određene spise i radnje ne plaća se upravna pristojba i to: u svezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, doplatka za djecu i dr. upravnu pristojbu ne plaćaju pored ostalog udruge invalida u obavljanju svoje djelatnosti, inalida Domovinskog rata, supružnici, roditelji i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih, te prognanici i izbjeglice, kao i svi socijalno ugroženi građani uz dokaz o imovnom stanju kojeg izdaje nadležna porezna služba.
Temeljem Zakona o sudskim pristojbama (NN broj 74/95), ove pristojbe ne plaćaju: invalidi Domovinskog rata, supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih, prognanici i izbjeglice, udruge invalida u obavljanju svojih djelatnosti, te imatelji socijalnih iskaznica i druge osobe lošijeg imovnog stanja (uz potvrdu nadležne porezne službe).

MOBILNOST
1. Carina
Temeljem članka 26. Uredbe o postupku za ostvarivanje prava oslobađanja od plaćanje carine (NN broj 154/03) osobe s invaliditetom uz određene uvjete ne plaćaju carinu pri uvozu osobnog automobila ako imaju tjelesno oštećenje i to:
• 80% ili više tjelesnog oštećenja nastalog zbog oštećenja donjih ekstemiteta, odnosno oštećenja hrptenjače ili centralnog živčanog sustava, koje ima kao posljedicu oštećenje donjih ekstremiteta i
• 100% oštećenja donjih i drugih ekstremiteta, funkcije bubrega (dijalizirani bolesnici), vida (slijepe osobe), te tetraplegijskih ili paraplegijskih bolesti

Postupak izdavanja rješenja
Članak 11.
1. Pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine osobe s invaliditetom podnose Ministarstvu.
2. Uz zahtjev se prilaže:
– preslika prometne dozvole i knjižice vozila, iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže i dokaz o vlasništvu osobnog automobila,
– rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
– rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
– rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata
3. Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. točke 1. 2. i 3. ovoga članka ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od 60% i više, koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstreiteta, osoba s invaliditetom dužna je uz zahtjev priložiti:
– nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
– nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ili po Odluci potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotaka oštećenja donjih ekstremiteta ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
4. Nakon provedenog postupka, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o javnim cestama i ovim Pravilnikom, Ministarstvo donosi rješenje kojim se utvrđuje osobi s invaliditetom pravo na oslobađanje plaćanja godšnje naknade i cestarine.
5. Na temelju rješenja iz stavka 4. ovoga članka, osoba s invaliditetom podnosi zahtjev za izdavanje naljepnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji, a za izdavanje potvrde/smart kartice Hrvatskim autocestama d.o.o.
6. Osoba s invaliditetom dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje prava iz ovog Pravilnika u roku od 15 dana, od dana nastanka promjene.
7. Rješenja iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Hrvatskom registru osoba s invaliditetom jednom mjesečno.

Postupak za izdavanje rješenja kao i izdavanje “vinjeta” kartica, članovi Udruge ostvaruju i putem naše Udruge.